Poslanstvo, vizija, cilji

Poslanstvo Mestne knjižnice in čitalnice Idrija je izobraževanje, razvoj strokovnega in raziskovalnega dela, prenos znanja ter zadovoljevanje kulturnih potreb uporabnikov.

 

 

Vizija
 
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija se bo tudi v prihodnje na inovativen način odzivala na želje in pričakovanja uporabnikov s posodabljanjem in nadgrajevanjem obstoječih ter uvajanjem novih storitev, pri čemer bomo še naprej stremeli h kakovosti na vseh ravneh ter si tako prizadevali za ohranjanje svoje pomembne vloge in mesta v vsakdanjem življenju in delu ljudi na idrijsko-cerkljanskem območju. Sledili in uvajali bomo nove tehnologije (iskanja informacij, posredovanja/sprejemanja kulturnih vsebin) ter le-te prilagajali potrebam in zmožnostim najrazličnejših segmentov uporabnikov oziroma slednjim nudili pomoč in jih usposabljali za čim večjo samostojnost pri uporabi le-teh.
Krepili bomo povezave navzven, in sicer s sorodnimi kulturnimi ter vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami, društvi in združenji v ožjem in širšem okolju, in navznoter – z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem v kolektivu.
V svojem poslanstvu načrtujemo vidnejšo vlogo ne samo ohranjanja, ampak predvsem oživljanja in plemenitenja lokalne (stavbne) kulturne dediščine in znotraj nje sodobnih kulturno-umetniških programov.
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija s svojimi enotami želi prodorno utirati poti do znanja, informacij, umetniških vsebin in estetskih užitkov, do kakovostne zabave in sprostitve ter odstranjevati vsakršne morebitne ovire na teh poteh. Biti želimo dostopen, uporaben, prilagodljiv, napreden, prijazen fizični in virtualni prostor za najrazličnejše iskalce in raziskovalce.

 

Cilji

 

Dolgoročni cilji:
- zagotavljati, da bodo storitve knjižnice v skladu z njenim poslanstvom, strateškimi in kratkoročnimi cilji,
- ugotavljati potrebe uporabnikov in zagotavljati relevantne informacijske vire za zadovoljevanje potreb uporabnikov,
- omogočati enostaven, brezplačen in učinkovit dostop do informacijskih virov,
- omogočiti fizični dostop do knjižnice vsem uporabnikom,
- zagotavljati individualno pomoč, podporo in nasvete uporabnikom pri zadovoljevanju informacijskih potreb,
- izvajati izobraževanje uporabnikov pri iskanju informacij,
- razviti ustrezno knjižnično mrežo, ki bo primerljiva s standardi za splošne knjižnice. Doseči primerno in primerljivo strokovno razvitost vseh organizacijskih enot in ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev, ki bo zadovoljevalo potrebe in želje prebivalcev po izobraževanju, informacijah, kulturi in razvedrilu,
- zagotavljati ugodno delovno okolje,
- motivirati osebje za aktivno sodelovanje pri načrtovanju in evalvaciji knjižničnih storitev,
- motivirati osebje tako, da bo pripravljeno na ustrezne spremembe knjižničnih storitev, ki se bodo dogajale zaradi spremenjenih potreb uporabnikov,
- vzbujati čut za odgovornost in pripadnost knjižnici,
- uveljavljati vlogo knjižničarja kot strokovnjaka,
- razvijati profesionalen odnos osebja do dela in uporabnikov,
- doseči za zavod standardno zasedenost strokovnih in upravnih delavcev,
- nenehno ugotavljati uspešnost delovanja knjižnice in posameznih knjižničnih storitev ter rezultate primerjati s poslanstvom knjižnice in zastavljenimi dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji.
 

 

Kratkoročni cilji:
- nadgrajevati vlogo kulturnega središča z organizacijo in soorganizacijo kulturnih prireditev,
- širiti bralno kulturo, informacijsko in funkcionalno pismenost,
- povezati ožje literarno (knjižno oz. knjižnično) dejavnost z drugimi polji umetniškega izražanja, in sicer z načrtnejšim financiranjem delovanja Galerije Idrija (nad Mestno knjižnico in čitalnico Idrija) in z dolgoročnejšim oblikovanjem programa le-te,
- postati ključna »e-točka« oziroma splošno informacijsko središče, ki služi potrebam prebivalcev po informiranosti, izobraževanju, raziskovanju,
- s pomočjo partnerjev (npr. Zavoda za zaposlovanje) oblikovati center za svetovanje tako mladim, ki se odločajo za poklicno pot, kot tudi brezposelnim in tistim, ki iščejo drugo zaposlitev,
- postati komunikacijsko središče (omogočiti prebivalcem lokalne skupnosti souporabo njenih prostorov, tako društvom kot tudi raznim interesnim skupinam in posameznikom),
- postati sprostitveno središče (opremiti prostor za uporabo avdio-vizualnega gradiva knjižnice za potrebe članov knjižnice),
- razvijati uporabniške storitve,
- povečati izposojo gradiva in število članov ter pritegniti čim več ljudi v knjižnico (s širjenjem knjižnične mreže, promocijo prireditev, dogodkov, novitet, predstavitvami dela zaposlenih knjižnice medijem, skupinam in posameznikom itd.),
- vsebinsko in prostorsko nadgraditi zbirko domoznanskega gradiva,
- uvesti dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami,
- krepiti povezave z osrednjo območno knjižnico, tj. Goriško knjižnico Franceta Bevka, in drugimi primorskimi knjižnicami preko skupnih projektov in dejavnosti z namenom prenašanja znanj, medsebojne pomoči in izmenjave izkušenj,
- okrepiti kadrovsko zasedbo,
- izobraževati in motivirati zaposlene,
- izboljšati javno infrastrukturo – prostorske pogoje v vseh enotah knjižnice za hitrejši in enostavnejši dostop uporabnikov do gradiva ter za nadgradnjo knjižnične dejavnosti,
- predstavnikom lokalnih skupnosti predstavljati poslanstvo knjižnice, da jo bodo pri uresničevanju le-tega aktivno podprli.