Mestna knjižnica Idrija » Novice » Odgovori na predloge, pobude in komentarje - Enota Cerkno

Odgovori na predloge, pobude in komentarje - Enota Cerkno

Sreda, 19. december 2018

ODGOVORI NA POBUDE, KOMENTARJE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA IZ ANKETE O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA  – ENOTA CERKNO

URNIKI / ODPRTOST / OBRATOVALNI ČASI – za vse enote:  Odstotek nezadovoljnih uporabnikov z urniki oziroma obratovalnimi časi v nobeni enoti MKČI ni zelo visok: v idrijski enoti je 12 % nezadovoljnih, v cerkljanski enoti je 14 % nezadovoljnih, v spodnjeidrijski enoti je 24 % nezadovoljnih, v črnovrški enoti pa je 29 % nezadovoljnih.

Uvedli bomo spremembo pri predprazničnih urnikih: dan pred praznikom v nobeni enoti popoldanskega urnika ne bomo več spreminjali v dopoldanskega razen na 24. in 31. december, ko bodo knjižnice odprte po starem, tj. od 7:00 do 12:00.

Statistični podatki obiska idrijske enote ob sredah popoldne (za julij in avgust 2018) ne kažejo potrebe po dodatni popoldanski odprtosti v poletnem času. Poleg tega je velika ugodnost za naše člane, da idrijska enota ostaja tudi v poletnem času odprta ob sobotah, medtem ko mnoge slovenske splošne knjižnice v poletnem času ob sobotah ne obratujejo.

Z obstoječo kadrovsko zasedbo ne moremo zagotavljati večje odprtosti niti v osrednji (idrijski) knjižnici niti v ostalih enotah.

PROSTOR: prostorsko stisko v Bevkovi knjižnici Cerkno (zagotovitev ločene čitalnice, večjega prostora med knjižnimi stalažami ipd.) bi bilo mogoče rešiti edino s širitvijo – pridobitvijo novih prostorov ali selitvijo knjižnice na drugo lokacijo. Sosednji poslovni prostori so zasedeni. Kletni prostor v lasti knjižnice je zelo vlažen in praktično neuporaben. V zvezi z morebitno selitvijo na drugo lokacijo in nasploh pa se bo potrebno seznaniti z vizijo in interesi lokalne skupnosti in lokalnih oblasti, ki zagotavljajo sredstva za delovanje knjižnice. – Sanitarije so urejene, le bolje jih bomo označili za informiranost uporabnikov.

IZBOR IN ZALOGA GRADIVA je v prvi vrsti odvisna od sredstev, ki jih za to namenjata lokalni skupnosti (Občina Idrija in Občina Cerkno) ter Ministrstvo za kulturo RS. Do ključnega nesorazmerja in posledične prikrajšanosti uporabnikov cerkljanske knjižnice prihaja zato, ker Občina Idrija za nakup knjižničnega gradiva (za idrijsko, spodnjeidrijsko in črnovrško enoto) na leto namenja 46.400 € (tj. 3,89 € na prebivalca), Občina Cerkno pa (za cerkljansko enoto) 6.500 € (tj. 1,40 € na prebivalca). Tega velikanskega razkoraka ni korektno in ni mogoče niti zmanjševati kaj šele izničiti z medoddelčno izposojo, tj. z občasno dostavo/začasno izposojo knjig med enotami Mestne knjižnice in čitalnice Idrija. Višina sredstev seveda vpliva tudi na možnost nabave strokovnih, tujejezičnih in žanrskih knjig, knjig sodobnih slovenskih avtorjev, revij in drugega knjižničnega gradiva. Temeljne usmeritve in kriteriji za izbor in nabavo knjižničnega gradiva v naši knjižnici so opredeljeni v Dokumentu nabavne politike (ki je dostopen na spletni strani knjižnice: https://www.idr.sik.si/cloovisCMS/administracija/vsebina2/uploads/mki_files/Dokument%20nabavne%20politike2.pdf ) in vsakoletnih Letnih načrtih nakupa gradiva (ki so tudi dostopni na spletni strani knjižnice: 
Zelo dobrodošli pa so seveda tudi predlogi uporabnikov in članov cerkljanske knjižnice. Te zbiramo v knjižnici sami ali preko spletne strani knjižnice: https://www.idr.sik.si/si/v/38/za-uporabnike/povprasevanje/ ) ali v posebni fb skupini.

PREKRATEK ROK IZPOSOJE ZA DVD-JE: v letu 2018 smo rok izposoje za DVD-je podaljšali na 2 delovna dneva, tako da si lahko člani Bevkove knjižnice Cerkno DVD-je izposodijo brezplačno celo za 5 dni (od petka do torka) ali vsaj za 2 dni (od srede do petka). 

WI-FI: Bomo uredili tudi v Bevkovi knjižnici Cerkno.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA je izposoja gradiva med različnimi slovenskimi splošnimi knjižnicami (npr. med idrijsko in tolminsko ali med idrijsko in novogoriško knjižnico). Medoddelčna izposoja pa je izposoja gradiva med različnimi oddelki/enotami ene knjižnice (npr. med idrijsko in črnovrško enoto). Ta storitev ni internetno podprta.

Za POMOČ PRI IZBIRI GRADIVA in iskanju le-tega na knjižnih policah so vedno na voljo  knjižničarke. V prihodnje bomo iskanje poskusili olajšati z dodatnimi in ustreznejšimi oznakami.

NOVOSTI (O NOVIH KNJIGAH) objavljamo na spletni in fb strani knjižnice, in to v posebni »rubriki« NOVOSTI (desno od dobrih knjig in koledarčka). Novosti med e-knjigami pa so objavljene prav tako na spletni strani v »rubriki« BIBLOS – desno od novosti.

Ob naslednji izvedbi ankete o zadovoljstvu med uporabniki bomo anketo prilagodili posameznim enotam knjižnice – v Cerknem, Spodnji Idriji in Črnem Vrhu.


NULL